Forskning

Pågående forskningsprojekt: Forskningsprojektet En likvärdig skola

I det fyraåriga projektet En likvärdig skola, finansierat av Vetenskapsrådet, deltar fyra forskare från den juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Projektet syftar till att analysera skollagstiftningen och dess tillämpning i ljuset av lagstiftarens ambition att åstadkomma en likvärdig skola. Huvudfrågan är om systemet är utformat på ett sådant sätt att det faktiskt uppfyller, kan uppfylla – eller rentav hindrar – förverkligandet av ambitionen att tillhandahålla en likvärdig utbildning av högsta kvalitet oavsett huvudman (offentlig eller fristående), geografisk hemvist, elevens egenskaper eller andra faktorer.

► Delat ansvar för skolan? 
     Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt.
Rätten till stöd som en rättighet för eleven.
     Victoria Enkvist, lektor i offentlig rätt.
Processuella frågor knutna till rätten till stöd.
     Gustaf Wall, forskare vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.
Tillsyn och kvalitetsgranskning som medel för en likvärdig utbildning. 
     Lotta Lerwall, professor i förvaltningsrätt.